Thu thập thông tin sử dụng DNS và SNMP trên Kali

Thu thập thông tin sử dụng DNS và SNMP trên Kali

Thu thập thông tin là một bước rất quan trọng trong thử nghiệp thâm nhập một hệ thống nào đó. Bài viết này chia sẻ cách tìm kiếm thông tin qua DNS và SNMP sử dụng các tool có sẵn trên kali.

1. Sử dụng DNSsenum để thu thập thông tin tên miền. Để chạy lệnh bạn gõ vào cửa sổ dòng lệnh:

cd /usr/bin
./dnsenum –enum cctuts.com

Chúng ta sẽ nhận được một đầu ra với các thông tin như máy chủ , tên máy chủ  , mail server …

Một số tùy chọn chúng ta có thể sử dụng:

  • — threads [number]: số tiến trình có thể chạy cùng lúc
  • -r cho phép bạn để cho phép tra cứu đệ quy
  • – d cho phép bạn thiết lập thời gian trễ trong giây giữa các yêu cầu WHOIS
  • -o cho phép chúng ta xác định vị trí đầu ra
  • – w cho phép các truy vấn WHOIS
2. Sử sụng snmpwalk để kiểm tra một máy chủ windows. Trên của sổ dòng lệnh bạn gõ:
snmpwalk -c public 192.168.10.200 -v 2c
 
Kiểm tra các phần mềm cài đặt tại target
 
snmpwalk -c public 192.168.10.200 -v 1 | grep 

 hrSWInstalledName
HOST-RESOURCES-MIB::hrSWInstalledName.1 = STRING: “VMware 
Tools”
HOST-RESOURCES-MIB::hrSWInstalledName.2 = STRING: “WebFldrs”
Kiểm tra các cổng đang mở.
snmpwalk -c public 192.168.10.200 -v 1 | grep tcpConnState | cut -d”.” -f6 | sort –nu
21
25
80
443
Sưu Tầm
 
Advertisements